Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ E-SHOPU:

MRKinvest  s.r.o.
Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2
IČ: 27893740DIČ: CZ27893740

Tel. č.: +420 775 206 298 (Po-Pá od 7:30 do 16:30 hod)
E-mail: info@toto-nabytek.cz

IBAN: CZ110 1000 0011 5147 0430 237
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Obchodné podmienky 

Verzia č.1 platná od 1. 11. 2019

 

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sa vzťahujú na predaj nábytku, bytových doplnkov alebo iného tovaru (ďalej spoločne len ako ,,Tovar“) zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru zverejnenej Predávajúcim na svojom webovom sídle www.toto-nabytok.sk (ďalej len ako ,,Internetový obchod“) a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod.
 2. Tieto VOP upravujú a vymedzujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Predmetom týchto záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj Tovaru vybratého Kupujúcim z aktuálnej ponuky Internetového obchodu (ďalej len ako ,,Zmluva“).
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP majú ustanovenia Zmluvy vždy prednosť.
 4. Spoločnosť MRKinvest si vyhradzuje právo obsah týchto VOP kedykoľvek meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia. Na jednotlivé Zmluvy sa aplikujú ustanovenia VOP, platné v čase uzatvorenia Zmluvy Zmluvnými stranami.
 5. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 6. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 7. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci deklaruje predávaný Tovar ako tovar slúžiaci na nekomerčné účely a určené na použitie v domácnostiach, prípadne kanceláriách (ak nie je výslovne uvedené inak), teda že tovar nie je primárne určený pre prevádzky, ako sú stravovacie prevádzky, hotely a pod. Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť za prípadné zvýšené opotrebovanie či chyby spôsobené nadmernou záťažou.
 8. Predávajúci umožní Kupujúcim oboznámiť sa s platným znením týchto VOP vždy ich zverejnením na svojom webovom sídle.
 9. Prílohu týchto VOP tvorí formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie zmluvy, reklamačný poriadok, cenník dopravy, podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú umiestnené na webovom sídle Predávajúceho.

 

Článok II. Zaregistrovanie zákazníka

 

 1. Možnosť nákupu Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu nie je podmienená registráciou zákazníckeho účtu na webovom sídle Predávajúceho (ďalej len ako ,,Zákaznícky účet“). Kupujúci je oprávnený nakupovať Tovar priamo z webového rozmedzia Internetového obchodu ako hosť alebo ako registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.
 2. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený prístupovým heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných na prístup do svojho Zákazníckeho účtu, pričom Predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie Zákazníckeho účtu Kupujúceho treťou osobou.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť alebo obmedzenie Zákazníckeho účtu z technických príčin.
 4. Bližšie podmienky registrácie Zákazníckeho účtu sú umiestnené na webovom sídle Predávajúceho.

 

Článok III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci nakupuje Tovar na základe objednávky odoslanej Predávajúcemu (ďalej len ako ,,Objednávka“).
 2. Umiestnenie ponuky Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu sa nepovažuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť s Kupujúcim Zmluvu na základe doručenej Objednávky Kupujúceho.
 3. Za návrh na uzatvorenie Zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej Objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Objednávka je vyplnená riadne, ak Kupujúci vyplní všetky požadované údaje v objednávkovom formulári, ktorý sa Kupujúcemu zobrazí v rozmedzí Internetového obchodu v rámci procesu objednávania Tovaru úplne, pravdivo a správne. Objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
  • identifikácia Predávajúceho;
  • identifikácia Kupujúceho;
  • informácie o Tovare (názov Tovaru, opis Tovaru, požadované množstvo Tovaru);
  • požadovaný spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru a ďalších prípadných nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru;
  • požadovaný spôsob dodania Tovaru;
  • dodacia a fakturačná adresa Kupujúceho;
  • čas dodania Tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru v Objednávke nachádza;
  • emailová adresa a telefónne číslo Kupujúceho;
  • informácie o všetkých nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 4. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať, zmeniť alebo doplniť údaje uvedené v objednávkovom formulári.
 5. Po vyplnení objednávkového formulára, bude mať Kupujúci v rámci procesu objednávania Tovaru možnosť zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny, ako aj spôsob dodania Tovaru. Kupujúci odošle Predávajúcemu Objednávku kliknutím na tlačidlo ,,Objednať s povinnou platbou“.
 6. Objednávka bude po doručení Predávajúcemu spracovaná, pričom Predávajúci zašle Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu informačnú emailovú správu o prijatí Objednávky, ktorou Predávajúci potvrdí zaradenie Objednávky na spracovanie. Takéto potvrdenie o prijatí Objednávky sa nepovažuje za záväzné schválenie Objednávky podľa bodu 7 tohto článku VOP (ďalej len ako ,,Potvrdenie Objednávky“). Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný.
 7. Potvrdenie Objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje za uzatvorenie Zmluvy, ktorú je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán. Potvrdenie Objednávky musí obsahovať nasledovné údaje:
  • identifikácia Predávajúceho;
  • identifikácia Kupujúceho;
  • informácie o Tovare (názov Tovaru, opis Tovaru, požadované množstvo Tovaru, kúpna cena Tovaru)
  • spôsob a čas dodania Tovaru;
  • dodacia a fakturačná adresa Kupujúceho;
  • informácie o všetkých nákladoch spojených s dodaním Tovaru.
 8. Pred Potvrdením Objednávky Predávajúci overí dostupnosť Tovaru a aktuálnosť kúpnej ceny Tovaru.
 9. Predávajúci je oprávnený upraviť kúpnu cenu Tovarov uvedenú v ponuke Internetového obchodu, a to v prípade ak zistí, že uvedená kúpna cena je nesprávna. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku Kupujúceho v prípade nesprávne uvedenej kúpnej ceny Tovaru v ponuke Internetového obchodu, nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je v schopnostiach Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar v lehote uvedenej v Objednávke.
 10. O skutočnostiach v zmysle bodu 8 tohto článku VOP Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho, prípadne odošle Kupujúcemu emailovú správu, predmetom ktorej bude ponuka najvhodnejšej alternatívy pôvodnej Objednávky Kupujúceho. Takáto ponuka sa v zmysle týchto VOP považuje za nový návrh Zmluvy zo strany Predávajúceho.
 11. Predávajúci spolu s Potvrdením Objednávky zašle na uvedenú emailovú adresu Kupujúceho v elektronickej forme znenie týchto VOP, poučenie o odstúpení od zmluvy a formulár na odstúpenie od zmluvy. Reklamačný poriadok, podmienky ochrany osobných údajov sú uvedene na webovom sídle Predávajúceho.

 

Článok IV. Celková cena a platobné podmienky

 

 1. Pri každej ponuke Tovaru je zobrazená kúpna cena Tovaru vrátane DPH (ďalej len ako ,,Kúpna cena“).
 2. Ku Kúpnej cene Tovaru môžu byť na základe zvolených položiek Kupujúceho v Objednávke podľa bodu 6 tohto článku VOP pripočítané náklady súvisiace s dodaním Tovaru.
 3. V zmysle týchto VOP sa za náklady súvisiace s dodaním Tovaru považujú najmä náklady za dopravu, (ďalej len ako ,,Náklady súvisiace s dodaním Tovaru“).
 4. Celkovú cenu Tovaru predstavuje Kúpna cena Tovaru spolu so všetkými Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru.
 5. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho jasne a zrozumiteľne o Celkovej cene Tovaru vrátane DPH pred odoslaním Objednávky Kupujúcim.
 6. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu okrem Kúpnej ceny aj Náklady súvisiace s dodaním Tovaru len v prípade, ak s nimi Kupujúci výslovne súhlasil, a to prostredníctvom zaškrtnutia zaškrtávacích políčok zobrazených Kupujúcemu v procese objednávania Tovaru podľa bodu 5 článku III týchto VOP.
 7. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 8. Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
  1. vopred:
   1. bankovým prevodom on-line,
   2. platobnou kartou on-line
  2. pri osobnom odbere vo vybranej predajni:
   1. v hotovosti
  3. na dobierku pri doručení na adresu:
   1. v hotovosti.
 9. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude Kupujúcemu odovzdaný spolu s dodaním Tovaru.
 10. Predávajúci nemá povinnosť uvádzať rovnaké ceny totožného Tovaru v ponuke Internetového obchodu a v jednotlivých prevádzkach Kupujúceho a teda tieto ceny môžu byť odlišné.

 

Článok V. Dodacie podmienky

 

 1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
 2. Dodacia lehota každého tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti tovaru a spôsobu zvolenej dopravy kupujúcim. 
 3. Informácia o dostupnosti Tovaru je zobrazená pri každej jednotlivej ponuke Tovaru, pričom takto zverejnená informácia o dostupnosti Tovaru nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci postupuje podľa bodu 9 článku III týchto VOP.
 4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom čase na adrese uvedenej na Objednávke. Tovar je Predávajúcim dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola Kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.
 5. Ak je Kupujúci podľa Zmluvy povinný prevziať Tovar osobne v prevádzke Predávajúceho, pričom Tovar neprevezme do 1 dní od výzvy Predávajúceho na odber Tovaru, alebo v inej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 6. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné Tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako si Zmluvné strany dohodli, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným dodaním, resp. s iným spôsobom dodania Tovaru.
 7. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a množstvo Tovaru a tie písomne potvrdiť na prepravnom liste vystavenom Kupujúcemu. Ak je pri preberaní Tovaru, Tovar viditeľne poškodený a zničený, nie je Kupujúci oprávnený Tovar prevziať. O uvedenej skutočnosti je Kupujúci povinný ihneď informovať Predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Protokol o škode vzniknutej na zásielke. Na akékoľvek neskoršie reklamácie Kupujúceho na množstvo a viditeľné poškodenie Tovaru nebude Predávajúci prihliadať.
 8. V prípade, že dôjde k odovzdaniu Tovaru pred zaplatením Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru, Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva scudzovať alebo inak zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu Predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa Tovar u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníctva nachádza.
 9. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť Predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohy, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

 

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar.
 2. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy, a to vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: spoločnosť MRKinvest, s.r.o., Aviatická 1092/8, 161 00 Praha 6 alebo emailovou správou na emailovú adresu Predávajúceho: info@toto-nabytek.cz, alebo iným preukázateľným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci oprávnený využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a ktorý je tiež zverejnený na webovom sídle Predávajúceho. V prípade, ak Kupujúci využije tento spôsob odstúpenia od Zmluvy, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o prijatí odstúpenia od Zmluvy zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Kupujúceho alebo písomne listom doručeným na adresu Kupujúceho.
 3. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy budú všetky platby podľa Zmluvy Kupujúcemu uhradené s výnimkou doručení vráteného Tovaru Predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Kupujúci je oprávnený vrátiť Tovar osobne v ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho osobne doručiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Všetky platby podľa Zmluvy budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Pri odstúpení od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa Zmluvy pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Úhrada všetkých platieb podľa Zmluvy bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe pri nákupe Tovaru, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 5. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar, ktorý tvorí predmet Zmluvy, od ktorej sa odstupuje nesmie byť poškodený, používaný a spolu s Tovarom musí Predávajúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Tovaru. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je:
  • predaj Tovaru, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre Zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto Služby alebo Tovary vopred neobjednal.

 

Článok VII. Zodpovednosť za vady

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku na webovom sídle Predávajúceho.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu Tovaru na ktorejkoľvek prevádzke Predávajúceho.
 3. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, v prípade ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 7. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

 

Článok VIII. Alternatívne riešenia sporov

 

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu Predávajúceho: info@toto-nabytek.cz, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako ,,subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,ZoARSS“). Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. §3 ZoARSS. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa ust. §12 ZoARSS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (Riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

Článok IX. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2019 a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.
 2. Odoslaním Objednávky Kupujúci Predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru a tieto akceptuje, ďalej že sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami zverejnenými na webovom sídle Predávajúceho. Kupujúci zaslaním Objednávky ďalej potvrdzuje, že si tieto VOP pred odoslaním objednávky a uzavretím kúpnej zmluvy prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 rokov.