Podmienky ochrany osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 1. Subjekt spracovávajúci Vaše osobné údaje

  Spoločnosť MRKinvest s r.o., IČO: 27893740, so sídlom Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2 (ďalej len „správca“ ), je oprávnená k spracovávaniu Vašich osobných údajov pre marketingové účely, a to udelením informovaného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, na základe Nariadenia Europského parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. dubna 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

 2. Podmienky udelenia súhlasu

  Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov je oprávnená udeliť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

 3. Osobné údaje spracovávané výlučne pre marketingové účely

  Medzi osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho informovaného súhlasu, patria: meno a priezvisko (u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodná firma, IČO a sídlo) a kontaktné údaje: e-mailová a poštová adresa, tel. číslo.

 4. Zdroj osobných údajov

  Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame pre marketingové účely získavame priamo od Vás.

 5. Účely spracovania osobných údajov pri udelení Vášho informovaného súhlasu

  Vaše osobné údaje spracovávame výhradne za účelom zasielania ponuky produktov a služieb Správcu, prípadne z dôvodu vášho záujmu o účasť v súťaži. Táto činnosť zahŕňa zasielanie obchodných oznámení, zasielanie informácií o nadchádzajúcich akciách, súťažiach, aktivitách, službách a výrobkoch Správcu s cieľom prispôsobiť našu ponuku vašim potrebám a skvalitniť poskytované služby.

  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

  Správca Vás týmto takisto informuje, že je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, a to z dôvodu oprávneného záujmu správcu. Pričom pri spracovaní osobných údajov pre účely priameho marketingu sa súhlas nepožaduje. Priamym marketingom sa rozumie zasielanie obchodných oznámení, ktoré priamo súvisia so službou alebo tovarom, ktoré boli správcom už poskytnuté pri plnení zmluvy (či objednávky) v rámci ktorej došlo k získaniu Vašich osobných údajov.

 6. Spracovanie osobných údajov

  Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha manuálne či automatizovane. K spracovaniu Vašich osobných údajov sú využívaní tiež ďalší spracovatelia, ak je to nutné pre marketingové účely. Týmito spracovateľmi sú menovite:

  • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, so sídlom: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, spoločnosť vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977

  Pred poskytnutím osobných údajov tretej osobe, ako je uvedené vyššie, je vždy s touto osobou uzavrená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov podľa nariadenia GDPR a podľa zákona o spracovaní osobných údajov.

  Pri spracovávaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

  Vaše osobné údaje neposkytujeme do krajín mimo EU.

 7. Doba uchovania osobných údajov

  Udelený súhlas zostáva v platnosti a účinnosti po dobu 5 rokov. Po skončení platnosti a účinnosti súhlasu budú Vaše osobné údaje vymazané.

 8. Vaše právo súhlas kedykoľvek odvolať

  Vami udelený súhlas je dobrovoľný, môžete ho odmietnuť udeliť alebo môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu, alebo jeho odvolanie nemá žiadne dôsledky na Váš zmluvný vztah so správcom a na využívanie jeho ponúkaných produktov a služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek osobne prehlásením učineným v sídle správcu po predošlej dohode, v listinnej forme oznámením doručeným na sídlo správcu alebo prehlásením zaslaným na uvedenú e-mailovú adresu:info@toto-nabytek.cz, na svojom užívateľskom profile alebo pomocou odhlasovacieho odkazu v zaslanom obchodnom oznámení. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neprajete, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené marketingové účely.

 9. Vaše ďalšie práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo požiadať nás o poskytnutie informácií o osobných údajoch o Vás spracovávaných, a to hlavne o účele spracovania, kategórií spracovávaných osobných údajov, príjemcu osobných údajov, dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od Vás, dobe uloženia osobných údajov. Takisto máte právo požiadať nás o opravu či vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne o obmedzenie ich spracovania. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu, právo prenositeľnosti Vašich osobných údajov, alebo právo podať sťažnosť u dozorového úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07, Ružinov.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:

Adresa: MRKinvest. s r.o., Nezamyslova 509/2, Nusle, 128 00 Praha 2
Email: info@toto-nabytek.cz

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2019.